Valorificarea deșeurilor reprezintă unul dintre obiectivele importante la nivel internațional, întrucât reciclarea presupune la bază atât un comportament comunitar exemplar – folosirea strictă a spațiilor dedicate pentru depozitarea gunoaielor, cât și unul responsabil prin selectarea deșeurilor în funcție de tipul lor și posibilitatea de reutilizare a acestora cu ajutorul firmelor specializate. În România, în continuare trebuie să insistăm pe educarea populației cu privire la necesitatea reciclării și impactul fiecărei persoane în acest sens. Unul dintre cele mai recente studii arată că România înregistrează cel mai mic volum de gunoi pe cap de locuitor dintre țările UE. Raportul a fost publicat în luna iunie de către Biroul Federal de Statistica (Destatis) al Germaniei, pe baza datelor preliminare furnizate de Eurostat. Astfel, cu 272 kg deșeuri pe cap de locuitor, Romania închide clasamentul, subliniind faptul că la nivel municipal, românii nu depozitează gunoiul în zonele special amenajate, sfârșind pe străzi, în locuri traficate etc.
 

Pentru a facilita trecerea către un sistem cât mai complet și benefic de strângere și valorificare a deșeurilor, există o serie de reguli și legi impuse atât la nivel european, cât și local. În acest, o să vă prezentăm cele mai importante informații, care sunt în linie cu crezul și valorile promovate de compania noastră.

 

Pe plan european, există o serie de reglementări ale Uniunii Europene care coordonează domeniul gestionării deșeurilor. Principalele direcții sunt:

– prevenirea generării deșeurilor – direct legat atât de îmbunătățirea metodelor de producție, cât și de determinarea consumatorilor să își modifice cererea privind produsele și să abordeze un mod de viață, rezultând cantități reduse de deșeuri;

– reciclarea și reutilizarea – încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor componente, preferabil prin reciclare;

– valorificarea prin alte operațiuni a deșeurilor care nu sunt reciclate;

– eliminarea finală a deșeurilor – în cazul în care deșeurile nu pot fi valorificate, acestea trebuie eliminate în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană, cu un program strict de monitorizare.

 

Reglementarea deșeurilor a constituit o cerință fundamentală a aderării României la Uniunea Europeană și a condus la transformarea completă a cadrului legislativ și instituțional național de gestionare a deșeurilor. Spre deosebire de alte țări ale Uniunii Europene, care și-au adaptat cadrul legislativ în perioade de peste 20 de ani, România trebuie să facă acest lucru într-o perioadă extrem de scurtă.

Obiectivele prioritare ale gestiunii deșeurilor sunt:

– prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor (reutilizare, reciclare, valorificare și depozitare);

– încurajarea prevenirii generării deșeurilor și reutilizarea pentru o mai mare eficiență a resurselor;

– dezvoltarea și extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor în vederea promovării unei reciclari de înaltă calitate;

– dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalațiilor de reciclare și/sau valorificare cu randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din deșeuri;

– reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare;

– susținerea recuperării energiei din deșeuri, după caz, pentru deșeurile care nu pot fi reciclate.

Pentru atingerea obiectivelor naționale producătorii și deținătorii de deșeuri au următoarele obligații:

– să valorifice deșeurile fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;

– să asigurare colectarea separată pentru următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

– să suporte costurile necesare gestionării adecvate a deșeurilor;

– să predea deșeurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfășoară operațiuni specifice de gestionare a deșeurilor;

– să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului;

Toate aceste obligații pot fi tranferate, în baza unui contract, în conformitate cu legislația în vigoare, unor operatori economici care defășoară operațiuni de gestionare de deșeurilor.

 

Cele mai importante prevederi ale legislației naționale în domeniul deșeurilor sunt:

1. Legea Nr. 211 din 25 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor

Link: http://www.ddbra.ro/media/Lege_211_2011_regimul%20deseurilor(1).pdf

producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora (conform art. 13); fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului (conform art. 20);

autoritățile administrației publice locale au obligația ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă (conform art. 17);

responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor revine producătorului de deșeuri sau oricărui deținător de deșeuri, aceasta putând fi tranferată unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public sau privat de colectare a deșeurilor (conform art. 22);

producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sun obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului (conform art. 49).

 

2. Ordonanța de Urgență nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor

Link: http://ifacforl.ro/images/legi/Ordonanta_de_urgenta_nr78_din_2000.pdf

procesele și metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populației și a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:

– să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;

– să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

– să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

în conformitate cu principiul ”poluatorul plătește”, costurile operațiilor de eliminare se suportă de către deținătorii de deșeuri care încredințează deșeurile unui colector sau unui operator economic specializat și/sau deținătorul anterior al deșeurilor sau producătorul produsului din care a rezultat deșeul.

cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale, în situația în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut.

deținătorii/producătorii de deșeuri au obligația să:

– să predea deșeurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfășoară operațiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B din Ordonanța de Urgență nr. 61/2006 sau să asigure valorificarea ori eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii;

– să permită accesul autorităților de inspecție și control la metodele, tehnologiile și la documentele care se referă la deșeuri;

– să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase sau deșeuri nepericuloase cu deșeuri nepericuloase;

– să separe deșeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora. (conform art. 19)

producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea și primirea deșeurilor de producție, deșeurilor menajere, deșeurilor de construcție și de la demolări și deșeurilor periculoase, în vederea eliminării lor (conform art. 21)

persoanele juridice/fizice autorizate precum și producătorii de deșeuri sunt obligați să țină evidența cantității, a naturii, originii și destinației, frecvenței, modului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiilor cuprinde în anexa nr. II A ori nr. II B din Ordonanța de Urgență nr. 61/2006 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora. (conform art. 21)
 

3. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

Link:http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_hg_349_2005.pdf

se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasa de depozite.

costurile aferente activităţii de depozitare se suporta de către generatorii și deţinătorii de deșeuri. (conform art. 10)
 

4. Ordonanța de Urgență nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 61/2003

Link: http://www.ecoanvelope.ro/reglementari/OUG%2016%20per%202001.pdf

deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligaţi să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin:

– reutilizarea în propriile procese de producţie;

– valorificarea şi comercializarea materiilor prime secundare obţinute;

– predarea către agenţii economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificare, a deşeurilor industriale reciclabile (conform art. 5).

deținătorii de deșeuri industriale reciclabile, persoane fizice, au obligația să nu depoziteze şi sa nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător (conform art. 6)

deținătorii de deșeuri industriale reciclabile, persoane fizice, au obligația să depună separat deşeurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop (conform art.6)

agenții economici care deţin, colectează şi valorifica deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi sa ţină evidenta lor, să raporteze şi sa furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte reglementări în vigoare (conform art.12)

păstrarea evidenței referitoare la colectarea și valorificarea deșeurilor industriale reciclabile și raportarea acestora persoanelor cu drept de control pot fi transferate către agenți economici specializați în gestionarea deșeurilor.

 

5. Hotărârea nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje modificată prin Hotărâre nr. 899/2004

Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35509

agentii economici care ambalează produse/ introduc pe piata produse ambalate sau ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare ce ambaleaza produsele lor in momentul introducerii pe piata (conform art. 14);

operatorii economici deținători de deşeuri de ambalaje rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producție au obligația valorificării/încredințării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie (conform art.16);

agenții economici, autoritățile institutiile administratiei publice locale, precum si agentii economici care preiau deseurile de ambalaje în vederea valorificarii, respectiv reciclării, au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (conform art.15). În cazul trasferării resposabilității gestionării deșeurilor unui operator economic specializat acestuia i se va transfera și responsabilitatea furnizării informațiilor referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Consiliile locale sunt obligate sa furnizeze anual Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului informaţii privind planul de recuperare a deşeurilor de ambalaje şi cantitatea de deşeuri de ambalaje recuperate.

agentii economici deținători de deșeuri de ambalaje au obligația să asigure valorificarea și, respectiv, reciclarea acestora prin mijloace proprii sau prin predare catre agenti economici specializați (conform art.18).

 

6. Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase

Link: http://www.gnm.ro/staticdocs/HG%202293%20din%202004.pdf

deținătorii de deșeuri lemnoase au obligația să depoziteze deșeurile lemnoase care se încadrează în categoria resturilor de exploatare în conformitate cu prevederile din Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național (conform art.3);

deținătorii de deșeuri lemnoase au obligația să depoziteze deșeurile lemnoase (coaja, rumegușul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea, rezultate în urma exploatării și/sau prelucrării lemnului) în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate (conform art.3);

deținătorii de deșeuri lemnoase au obligația să țină evidența cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare (conform art.3).
 

7. Hotărâre nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

Link: http://www.gnm.ro/otherdocs/nsbd49kch.pdf

persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să colecteze anvelopele uzate, în limita cantităților introduse de ele pe piață în anul precedent (conform art.6);

persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să reutilizeze, să refolosească ca atare, să reșapeze, să recicleze și/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată (conform art.6).